Familjerätt

Vi på Fröding har stor och gedigen kunskap inom familjerättsliga ärenden. Vi behandlar juridiska frågor om äktenskapsskillnad, vigsel, underhållsskyldighet, vårdnad om barn, barns boende, umgänge, bodelning, äktenskapsförord, samboavtal och gåvobrev.

När frivilliga överenskommelser inte är möjliga mellan föräldrarna biträder vi våra klienter i domstol. Vi åtar oss uppdrag som juridiskt ombud i barntvister rörande vårdnad, boende och umgänge, underhåll. Med goda kunskaper och förståelse i ämnets komplexitet, stödjer vi dig på bästa sätt genom hela processen. Om överenskommelser är uppnådda är vi behjälpliga med upprätta avtal om olika frågor rörande barnen.

Migrationsrätt

Fröding biträder sökanden som är missnöjda med Migrationsverkets beslut. Vi erbjuder rådgivning i asylansökan, förvarsärenden, ärenden om överföring enligt Dublinförordningen eller ansökan om svenskt uppehållstillstånd på grund av arbete eller anknytning.

Vi åtar oss även uppdrag som offentliga biträden i migrationsärenden och hjälper då sökande med kommunikationen med Migrationsverket och eventuellt domstolen.

Riskerar Du som har sökt asyl att bli utvisad, kan Du ha rätt till juridiskt biträde kostnadsfritt. Detta gäller även personer som tagits i förvar med stöd av utlänningslagens bestämmelser.

Socialrätt

Vi åtar oss uppdrag som offentliga biträde inom social- och förvaltningsrättsliga områden. Vi har även stor erfarenhet som särskild företrädare för barn och tar gärna uppdrag rörande följande socialrättsliga områden.

  • Lagen om vård av unga (LVU)
  • Lagen om vård av missbrukare (LVM)
  • Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT)
  • Lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV)

Vid mål gällande tvångsvård förordnar domstolen ett offentligt biträde som bekostas av staten. Önskemål om offentligt biträde kan alltid göras. Om inget offentligt biträde förordnas kan Du anlita ett privat ombud.

Kontakta oss på Fröding för mer information.

Affärsjuridik

Fröding bistår företag med kontinuerlig juridiska rådgivning. Hos oss kan Du även få hjälp med arbetsrättsliga ärenden. Vi upprättar uppdragsavtal, samarbetsavtal, aktieägaravtal och andra handlingar som är nödvändiga för din verksamhet. Fröding biträder Dig även vid förhandlingar i domstolen men även vid köp och försäljning av företag. Fröding hjälper dig också med bl.a att utföra en due diligence.

Vi åtar oss även uppdrag att driva in en obetald fordran/skuld till Ert företag.

Rättsskydd

Vi hjälper dig utreda dina förutsättningar att finansiera dina ombuds-/rättegångskostnader genom rättsskyddet.

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som i de flesta fall automatiskt ingår i alla svenska hem-, villa- och fritidshusförsäkringar. Det ingår dessutom i helförsäkringar av båt samt hel- och halvförsäkringar av din bil. 

 

Detta rättsskydd innebär att din försäkring kan finansiera dina kostnader för ett ombud (till exempel en jurist.) i samband med tvister som rör privatlivet. För att rättsskyddet i din försäkring ska träda in måste tvisten ha uppstått med en annan part. Du ska ha tecknat försäkringen före det att tvisten uppstod och en del försäkringar har som regel, att du ska ha haft din försäkring i minst två år för att kunna utnyttja rättsskyddet.

Om du har en tvist med någon som du har varit gift eller sambo med, gäller vanligtvis inte rättsskyddet om tvisten uppstår inom två år efter det att äktenskapet eller samboförhållandet upphörde. Handlar tvisten om att överklaga ett myndighetsbeslut gäller inte rättsskyddet. 

Villkoren för rättsskydd kan variera mellan försäkringsbolagen så det är viktigt att du kontrollerar villkoren för din försäkring. Du hittar information och uppgifter om ditt rättsskydd i dina försäkringsbrev och försäkringsvillkor eller på försäkringsbolagens hemsidor. Här hittar du även information om självrisken som du ska betala.

Vi hjälper dig utreda dina förutsättningar att täcka en del av kostnaderna genom rättsskyddet.

Rättshjälp

Vi hjälper dig att ansöka om rättshjälp. Rättshjälp är en social skyddslagstiftning som ska hjälpa dig som inte kan få rättslig hjälp på annat sätt. Rättshjälp innebär att du kan få hjälp att betala delar av kostnaden i ärenden som inte går att klara inom rådgivningstiden (två timmar). Rättshjälpen täcker del av kostnaden för jurist eller annan sakkunnig person. Du kan också få hjälp med kostnader för bevisning och andra utgifter. För att få rättshjälp ska du som huvudregel ha haft en timmes rådgivning enligt rättshjälpslagen. Du får inte ha ett ekonomiskt underlag (summan av inkomster, försörjningsbörda, förmögenhet och skulder) på mer än 260 000 kr per år, och det ska finnas behov av juridisk hjälp samt att det ska vara rimligt att staten bidrar till kostnaderna i angelägenheten